ประกาศประกวดราคา

Homeประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.18202) บ้านตะคองหลง – บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-11T08:36:06+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.18202) บ้านตะคองหลง – บ้านโสกแจ้ง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-11T08:36:06+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-11T08:25:14+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-11T08:25:14+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01223) บ้านเสาหงษ์ – บ้านนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-11T08:23:37+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.01223) บ้านเสาหงษ์ – บ้านนากลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-11T08:23:37+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16006) บ้านโนนสุวรรณ – บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-07T10:58:58+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.16006) บ้านโนนสุวรรณ – บ้านโนนเสมา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-07T10:58:58+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.12206) บ้านตาลาด – บ้านหนองอ้ายแหนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

2020-08-06T16:53:49+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.12206) บ้านตาลาด – บ้านหนองอ้ายแหนบ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)2020-08-06T16:53:49+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19005) บ้านโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลพันดุง – บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T16:50:54+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(อบจ.นม.19005) บ้านโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลพันดุง – บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T16:50:54+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู ไป บ้านดอนเปล้า เชื่อม ทต.ใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T16:47:37+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลดอนชมพู ไป บ้านดอนเปล้า เชื่อม ทต.ใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T16:47:37+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาด เชื่อม บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T11:51:30+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบเคปซีล บ้านปราสาท หมู่ที่ 4 ตำบลหินดาด เชื่อม บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T11:51:30+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้านไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T11:32:30+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(Cape Seal) สายบ้านโคกขุนละคร หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง เชื่อม บ้านไม้เสี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T11:32:30+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ ถึงบ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

2020-08-06T11:28:53+07:00

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ตำบลจอหอ ถึงบ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2020-08-06T11:28:53+07:00